کلینیک گفتاردرمانی پیام سید کلاته

کلینیک گفتاردرمانی گرگان:گفتاردرمانی پیام سید کلاته
کارشناسی ارشد-مدرک بین المللی-دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

(نظام پزشکی :گ 2342)

مخترع چندین روش و دستگاه درمانی  IST و مینی اندوسکوپ در ایران

گرگان: عدالت 8 ساختمان ایزد

 

Related posts