کلینیک کار درمانی در کردان 09121623463:دوره ی حرکات بنیادی

دوره ی حرکات بنیادی

حرکات بنیادی یا الگوهای حرکت بنیادی، الگوهای پایه و اصلی حرکات ارادی قابل مشاهده در دوران کودکی هستند. در این دوره، کودکان به چگونگی اجرای حرکات استواری، دستکاری و جابجایی به طور مجزا و سپس در ترکیب با یکدیگر پی می برند. بر خلاف این که عوامل فردی مهم ترین عامل اثر گذار بر رشد حرکتی در دوره های قبل بود، در این دوره، شرایط محیطی مثل فرصت های تمرین، تشویق ، آموزش و… نقش مهمی در رشد حرکتی دارد.

دوره ی حرکات بنیادی از سه مرحله ی ابتدایی، در حال رشد و پیشرفته تشکیل شده است. در کتاب های مختلف، برای این سه مرحله، از واژه های انگلیسی و فارسی متفاوتی استفاده شده است. سن تقریبی مرحله ی ابتدایی 2 تا 3 سالگی است. برخی مترجمان این مرحله را مرحله ی اولیه یا آغازین نام گذاری کرده اند. در این مرحله، هماهنگی ضعیف است و کودکان در حرکت به طور محدود و یا بیش از حد، از بدن خود استفاده می کنند. مرحله ی در حال رشدکه برخی مترجمان آن را مرحله ی تکاملی یا مقدماتی نام نهاده اند، دامنه ی سنی 4 تا 5 سالگی را در بر می گیرد. در این مرحله، کنترل حرکات و هماهنگی بیشتر می شود؛ ولی الگوی حرکت هنوز محدود یا بیش از حد است. مرحله ی پیشرفته یا به قول برخی مترجمان، مرحله ی بالیده تقریبا 6 سالگی آغاز شده و تا 7 سالگی ادامه می یابد. در این مرحله، حرکات به طور هماهنگ و کنترل شده و با کارایی مکانیکی زیاد اجرا می شوند.

 

Related posts

Leave a Comment