کلینیک کار درمانی در کردان 09121623463:دوره ی توصیف بیومکانیکی

دوره ی توصیف بیومکانیکی

در دوره ی توصیف بیومکانیکی، متخصصان رشد به ارزیابی کیفی حرکات در سنین مختلف پرداختند و الگوی حرکات کودکان را از جنبه بیومکانیکی توصیف کردند. این متخصصان موفق شدند تا مراحل رشد حرکات از اشکال ابتدایی تا پیشرفته را شناسایی کنند.

Related posts

Leave a Comment