لیست مراکز کاردرمانی در کرج: 💟 کمک به تنها خوابیدن کودک

 

لیست مراکز کاردرمانی در کرج: 💟 کمک به تنها خوابیدن کودک

شیوه ” جدا سازی تدریجی ”
برای شروع، کنار تخت کودک بنشیند تا زمانی که کودک به خواب برود، در شب بعد کمی دورتر از تخت بنشینید و هر شب به تدریج این فاصله را بیشتر کنید تا جایی که از اتاق خارج شوید و جلوی در اتاق و در دیدرس کودک بنشینید به طوری که بتوانید با کودک حرف بزنید.

☸️ در زمان اجرای این شیوه بهتر است با کودک ارتباط چشمی و فیزیکی برقرار نکنید.
خواندن یک کتاب برای کودک می تواند مفید باشد.

🔯 به یاد داشته باشید که نوازش کودک قبل از خواب باعث آرامش بیشتر کودک می شود.

Related posts