لیست مراکز کاردرمانی در کرج: 💟 اگر کودک به‌دنبال جلب‌توجه است،

لیست مراکز کاردرمانی در کرج: 💟 اگر کودک به‌دنبال جلب‌توجه است،

اگر کودک به‌دنبال جلب‌توجه است، کارش را نادیده بگیرید

کودکان اغلب مرتکب رفتارهایی می‌شوند که توجهات زیادی را جلب می‌کند. اگر شما به کلمات بدی که به‌کار می‌برد، بخندید یا واکنش افراطی نشان بدهید، تقریبا تضمین کرده‌اید که باز هم آن کلمه را تکرار کند.

بی‌توجهی می‌تواند به‌عنوان اولین قدم برخورد مقابله‌ای خوبی باشد؛ به‌خصوص برای بچه‌های کم‌سال‌تر. اگر فحش تکرار شد، در عین اینکه توجه خاصی نشان نمی‌دهید، برایش توضیح دهید که این کلمه‌ی خوبی نیست و دیگر نباید آن را تکرار کند.

Related posts