لیست مراکز کاردرمانی در کرج: سوزاندن دل کودک؟

لیست مراکز کاردرمانی در کرج: سوزاندن دل کودک؟

بعضي از والدين تمام سعي خود را ميكنند تا از روشهاي اشتباه تربيتي براي تعليم فرزندشان استفاده نكنند. آنها نه فرياد ميزنند، نه ناسزا ميگويند، نه كتك ميزنند. حتي قهر هم نميكنند. اما از روش ديگري براي تنبيه فرزندشان استفاده ميكنند.

⚛️ خوراكي مورد علاقه فرزندشان را انتخاب ميكنند، مقابل فرزندشان مينشينند و با لذت تمام آنرا ميخورند و به فرزندشان اجازه خوردن نميدهند.

☯️ شايد تعجب كنيد اما واقعيت است.
فكر ميكنيد كودك دو ساله يي كه پدرش يا مادرش براي تنبيه او تمام بستني ها را در مقابل كودك به تنهايي و با لذت ميخورد آيا به فرزندش راه درست زندگي كردن را مي آموزد؟ آيا از فرزندش انساني با اعتماد بنفس، حرمت نفس، خود دوستي، با احساس امنيت و آرامش ميسازد؟

⚛️ محروميت يك تنبيه است براي كودكان بالاي دو سال كه بايد شرايط ان منصفانه باشد، تا به كودك بياموزيم با نتيجه رفتاري كه ميدانسته آسيب زننده و خطرناك است آشنا شود. قرار است از تنبيه به عنوان اخرين حربه براي كنترل رفتار خطرناك فرزندمان استفاده كنيم. قرار است فرزندانمان كنار ما امنيت و ارامش داشته باشند، نه آنكه از خودمان در ذهن آنها هيولا بسازيم.

Related posts