لیست مراکز کاردرمانی در کرج: رفتار خوب را برای کودک تبدیل به بازی کنید.

لیست مراکز کاردرمانی در کرج: رفتار خوب را برای کودک تبدیل به بازی کنید.

هیچ چیز به اندازه یک همکاری دوستانه برای کودکان هیجان انگیز نیست. کنار پیشنهاد جایزه و پاداش، از بازی برای تشویق کودک به رفتار خوب استفاده کنید.

☸️ معلم یکی از مدارس می گوید من وقتی از دانش آموزان چیزی را در زمان مشخص بخواهم آنها بدون انتظار پاداش یا جایزه تلاش می کنند آن کار را در زمان مشخص به پایان برسانند و اغلب موفق می شوند. پس می توان برای انجام رفتارهای خوب از بازی استفاده کرد.

Related posts