لیست مراکز کاردرمانی در کرج: تربیت فرزند

لیست مراکز کاردرمانی در کرج: تربیت فرزند

از كودكان زير شش سال قول نگيريد:
کودکان زیر 6 سال مفهوم قول دادن را نمی فهمند ،چقدر به او می گویید قول بده این کارو نکن یا بکن و کودک و دائم قول می دهد و مجدداً همون کارها را تکرار می کند!!

او معنی قول دادن را نمی فهمد ولی چون می بیند با گفتن این کلمه خنده بر لبان شما می آید تند تند به شما قول می دهد.

او حافظه كوتاه مدتي دارد و فراموش ميكند و هرگز نميفهمد چرا از او عصباني شده

Related posts