لیست مراکز کاردرمانی در کرج: اشتباه تربيتي

لیست مراکز کاردرمانی در کرج: اشتباه تربيتي

اشتباه تربيتي: دلیلی برای گریه کردن تو وجود ندارد

⚛️ وقتی بچه‌ها غمگین و عصبانی هستند و شما در همین موقعیت از آنها می‌خواهید گریه کردن را متوقف کنند ، حتی اگر دلیل این گریه موضوعی بسیار سطحی باشد و یا حتی اگر هیچ دلیلی هم وجود نداشته باشد اما به هر حال باعث شرمندگی و خجالت آنها می‌شوید.

☸️ وقتی بچه‌ها ناراحت هستند ، به هر دلیل موجه و غیر موجهی این ناراحتی وجود دارد ،‌بنابراین آنها به همدردی و کمک برای آرام شدن نیاز دارند نه چیز دیگری.

Related posts