لیست مراکز کاردرمانی در کرج:💟 تکالیف بچه ها را انجام ندهید

لیست مراکز کاردرمانی در کرج:💟 تکالیف بچه ها را انجام ندهید

انجام دادن تکالیف مدرسه، مسئولیت کودک شماست ولی لازم نیست زمان انجام تکالیف از او فاصله بگیرید. حتما شما هر چند اندک به کودک کمک می کند تکالیف را بهتر انجام دهد و درس ها را بهتر بیاموزید. هرگز به جای کودک تکالیف را انجام ندهید، اما برای پاسخ به سوالاتش کنارش باشید تا بتوانید از همان آغاز عادات مطالعه ای کودک را نیز نظر بگیرید و متوجه مشکلات او شوید.

Related posts