لیست مراکز کاردرمانی در کرج:💟 تصحیح كردن كودك در جمع

لیست مراکز کاردرمانی در کرج:💟 تصحیح كردن كودك در جمع

تصحيح كردن كودك باعث خاموش شدن كودك مي شود. گاهي كودك نه در جمع كه در مغز خود ساكت خواهد شد چون به اين نتيجه ميرسد كه يك انسان اشتباه كار و بد است.

☸️ تصحيح كردن مستقيم كودك باعث حرمت نفس پايين، خجالتي شدن، احساس بد به خود و ديكران و لکنت ميشود.

✡️ اگر كلمه يي را اشتباه گفت كلمه درست را در جمله هاي خود استفاده كنيد و او به راحتي خواهد آموخت.

Related posts