لیست مراکز کاردرمانی در کرج:کودک محتاط و دیرجوش

لیست مراکز کاردرمانی در کرج:کودک محتاط و دیرجوش

این گروه از کودکان( 15 درصد) با تغییرات راحت نبوده و دیر به آنها عادت می کنند و با دیگران دیر جوش می خورند. در این کودکان اکثر موارد زیر صدق می کند:

– با سر و صدا بی قرار و ناراحت می شوند.
– کودک به اسباب بازی های جدید توجه چندانی نمی کند و در محیط های جدید کمی مضطرب و ناآرام است.
– با افراد جدید در ابتدا ساکت و کم حرف هستند.
– در خوردن حساس هستند (فقط به برخی از غذاها علاقه نشان می دهند).

– در مجامع و زمین بازی کودکان تمایلی به دور شدن از والدین خود ندارند.
– لباس های قدیمی و راحت را به لباس های نو ترجیح می دهند.

– پوست حساس دارند و بیشتر دچار بیماری حساسیتی می شوند.
– نسبت به انتقاد نسبتاً حساسیت زیادی دارند.

Related posts