لیست مراکز کاردرمانی در کرج:کودک درمانده تربيت نكنيد!

لیست مراکز کاردرمانی در کرج:کودک درمانده تربيت نكنيد!

جملاتی مانند “هميشه كارت خرابكاريه” “هيچ وقت حرفمو گوش نميدی” “يكبار ازت يه كارى خواستما ببين چكار كردى” به كودكان در مانده بودن را مياموزد. از كلمات “هيچ وقت” يا “هميشه” برای نشان دادن بدى كار كودك استفاده نكنيد.

⚛️ فرزندتان روزانه صدها كار درست و چند كار اشتباه انجام ميدهد درست شبيه شما و بقيه انسانها، غلو نكنيد فرزندتان باور ميكند كه هميشه بد است و هيچ وقت خوب نيست و كم كم درمانده خواهد شد.

Related posts