لیست مراکز کاردرمانی در کرج:آسيب كودكان حسود

لیست مراکز کاردرمانی در کرج:آسيب كودكان حسود

كودك محبت يك دست يك نواخت نداشته است. بسياري از پدران و مادران به شدت عصباني مي شوند، تنبيهات شديد ميكنند و در اثر عذاب وجدان عشق زياد به فرزنداش مي بخشند. روزي فرزندشان را مدام در اغوش ميگيرد روز ديگر او را دعوا ميكنند چقدر به من مي چسبي.

☸️ كودك در خانه ي هست كه محدوديت وجود داره و با كميابي مواجه ميشود. كودك وقتي ميبيند بقيه دارند و من ندارم به اين نتيجه ميرسد من بد و بي ارزشم.من به اين نتيجه ميرسم من رو ممكنه نخواند يا من را دور بياندازند.

✡️ مقايسه كودك با ديگران، نشان دادن انكه بقيه چقدر خوب هستند.

Related posts