لیست مراکز کاردرمانی البرز: 🍳🍳چگونه يک برنامه غدايي مناسب براي کودک تنظيم کنيم؟

 

لیست مراکز کاردرمانی البرز: 🍳🍳چگونه يک برنامه غدايي مناسب براي کودک تنظيم کنيم؟

به گونه اي برنامه ريزي کنيم که کودک ما روزانه از 5 وعده غذايي (شامل سه وعده اصلي ودوميان وعده) مقوي ومغذي استفاده نمايد.
صبحانه يکي از وعده هاي غذايي اصلي مي باشد:

🍥🧀*خوردن صبحانه يکي از مهمترين عادات غذايي است که در ابتداي کودکي شکل مي گيرد.

🍯🍞*قسمت مهمي از انرژي کودک از صبحانه تأمین مي شود.

🍝🍕*دادن شام در ابتداي شب به کودک وخوابيدن او در ساعت معيني از شب مي تواند به تحريک اشتهاي او براي خوردن صبحانه کمک کند.

🧀🍞*مهم بودن صرف صبحانه براي اعضاي خانواده مي تواند تشويق کننده کودک براي خوردن صبحانه باشد.

⏰⏰*گذاشتن وقت کافي براي خوردن صبحانه (30- 20 دقيقه) از اهميت زيادي برخوردار است.

Related posts