لیست مراکز کاردرمانی البرز:‍ چرا تا داد نزنم فرزندم به حرفم گوش نمیکند !؟

لیست مراکز کاردرمانی البرز:‍ چرا تا داد نزنم فرزندم به حرفم گوش نمیکند !؟

والد از کودک می‌خواهد کاری را در همان لحظه انجام دهد و کودک یا آنرا به تعویق می‌اندازد یا اصلا انجام نمی‌دهد
و والد این‌بار با صدایی بلندتر آنرا تکرار می‌کند و ممکن است عصبانی شده تند و پرخاشگرانه باشد.

در این فرآیند کودک چه چیزی یاد میگیرد؟

تا زمانی که مامان یا بابا عصبانی نشده و داد نزده میتونم کاری که میگه رو انجام ندم و اتفاقی نمی افته !!

نتیجه:

در مرحله اول خواسته‌های والدین رد می‌شود. تا والدین دادنزنند ، حرفشان عملی نمی‌شود. محیط خانه متشنج می‌شود.

راه حل :

درخواست‌هایتان را با شیوه‌های منطقی بگویید .

به کودک زمان بدهید ، مثلا بگویید تا ده دقیقه دیگه تلویزیون را خاموش کن، یااا تا یک ربع دیگه، که عقربه بزرگ به عدد شش رسید بیا غذات رو بخور.

برای درخواست از کودک کنار او بروید نه اینکه از آشپزخانه فریاد بزنید.

Related posts