لیست مراکز کاردرمانی البرز:‍ آماده کردن کودکان برای خوش رفتاری در مهمانی ؛

لیست مراکز کاردرمانی البرز:‍ آماده کردن کودکان برای خوش رفتاری در مهمانی ؛

🔅 آماده کردن کودکان برای خوش رفتاری در مهمانی ؛

قبل از آمدن مهمان عکس کسانی را که میخواهند به خانه شما بیایند ، به او نشان دهید.

هیچوقت کودکتان را مجبور به برقراری ارتباط با مهمان ها نکنید.

به کودکتان اجازه دهید تا خودش اسباب بازی هایی را که میخواهد ، به بچه های مهمان ها نشان دهد و با آنها بازی کند.

اجازه دهید او تعدادی اسباب بازی را قبل از آمدن مهمان ها انتخاب کند.سپس بقیه را در جایی قرار دهید که دور از دسترس باشند .

Related posts