لیست مراکز کاردرمانی البرز:‍هنگامی‌که کودک پرخاشگری می‌کند

لیست مراکز کاردرمانی البرز:‍هنگامی‌که کودک پرخاشگری می‌کند

🔶هنگامی‌که کودک پرخاشگری می‌کند ؛

می‌توانیم با کاربرد این واژه‌ها او را در شناخت احساساتش یاری کنیم.

مثلاً به او بگوییم:

به نظر می‌رسد تو خسته‌ای،
یا فکر می‌کنم ناراحتی،
یا چه چیزی تو را کلافه کرده، و….
کم‌کم کودک هم به احساسات خود شناخت پیدا می‌کند و هم کاربرد واژه‌ها را یاد می‌گیرد و می‌تواند حس خود را به درستی در قالب کلمات بر زبان بیاورد.

بعد از این‌که کودک به این درک و فهم رسید، می‌توان راه‌های عملی کنترل خشم را به او آموزش داد و به او یاد داد هنگام عصبانیت به‌جای پرخاش و فریادزدن می‌توان کارهایی انجام داد تا به نحو شایسته‌ای عصبانیت را تخلیه کرد و تحت کنترل درآورد.

کارهایی مثل :

توپ شوت‌کردن،
نقاشی‌کشیدن روی کاغذ،
آوازخواندن،
موسیقی گوش‌کردن و
انواع کارهایی که می‌توان برای کنترل خشم کشف کرد و به کار برد.

هروقت کودک هریک از این کارها را انجام داد، او را تشویق و تحسین کنیم.

Related posts