لیست مراکز کاردرمانی البرز:‍زمانيكه كودكان كار بد بي خطر ميكنند مانند:

لیست مراکز کاردرمانی البرز:‍زمانيكه كودكان كار بد بي خطر ميكنند مانند:

زمانيكه كودكان كار بد بي خطر ميكنند مانند:

🔸دست کردن در بینی
🔸در دهان کردن اشیاء
🔸دست‌کاری کردن اعضای بدن يا خودارضايى
🔸ناسزا گفتن
🔸سر كوبيدن يا خود را پرت كردن.

🔶بهترین عکس‌العمل چیست؟

🔸ابتدا حواس کودک را پرت کنید.
🔸دائم به کودک تذکر ندهید.
🔸و در آخر از بي توجهي فعال استفاده كنيد يعني به كار فرزندتان بي اعتنا باشيد.

Related posts