لیست مراکز کاردرمانی البرز:‍در حضور کودک با دیگران درباره بدغذایی او یا کودکان دیگر صحبت نکنید

لیست مراکز کاردرمانی البرز:‍در حضور کودک با دیگران درباره بدغذایی او یا کودکان دیگر صحبت نکنید

در حضور کودک با دیگران درباره بدغذایی او یا کودکان دیگر صحبت نکنید .

با این کار او را در این مورد حساس خواهید کرد.

بچه ها از اینکه مرکز توجه شما و صحبت هایتان باشند لذت نميبرند و ممکن است برای این منظور درباره غذا خوردن بازی دربیاورند و شما ناچار شوید از این شیوه و نگرانی به عنوان ابزار و سلاحی برای تحت فشار قرار دادن کودک استفاده کنید.

همچنین هیچ وقت کار را به آنجا نرسانید که او حس کند شما برای غذا خوردن او باید دنبالش بدوید.

Related posts