لیست مراکز کاردرمانی البرز:‍ا گر کودک بچه دیگری را زد، چه عکس العملی باید نشان داد؟

لیست مراکز کاردرمانی البرز:‍اگر کودک بچه دیگری را زد

گر کودک بچه دیگری را زد، چه عکس العملی باید نشان داد؟

اولا این موضوع غیر طبیعی نیست.
ثانیا اینکه این موضوع خود کنترل میشود و لذا نباید بچه را تحقیر کرد.

شما وظیفه دارید صحنه را طوری تغییر دهید که نتواند این کار را بکند.
باید با جداسازی فضای فیزیکی آنها، فضای ضرب بین آنها را کم کرد. مجبورید این کار را آن قدر انجام دهید تا آنها عاقل شوند.

ممکن است حتی بچه پدر و مادرش را بزند.
طبیعی است. در این موارد نباید بگذاریم بچه در این موقعیت قرار بگیرد،یعنی باید حواسش را پرت کنیم، شوخی دیگری کنیم، یک بازی با او شروع کنیم تا بچه از این موقعیت خارج شود.

البته اشکال ندارد بچه با تبعات زدنش مواجه شود، مثلا به او گفته شود که ” طرف مقابل از دستت ناراحت میشود و بچه ها دیگر باهات بازی نمی کنند”.

اگر این موضوع را درست منتقل کنید،نه با مقابله عینی، بچه خودش عقل پیدا می کند و بعد کتک زدن برایش موضوعیت ندارد.

در مورد بچه ای هم که هی کتک میخورد، باید سعی کنیم فضا را بطور فیزیکی جدا کنیم. اما نباید به بچه بگوییم تو هم بزن.

Related posts