لیست مراکز کاردرمانی البرز:وقتی کودک نقاشی میکشد،

لیست مراکز کاردرمانی البرز:وقتی کودک نقاشی میکشد،

وقتی کودک نقاشی میکشد، دائما از او نپرسید: چی کشیدی؟

نقاشی و رنگ بازی، فعالیتی برای تمرین مهارت های دست ورزی کودک و هماهنگی چشم و دست اوست.

این بازی خلاقیت کودک را پرورش داده و به او اجازه خیال پردازی می دهد.

کودک از نقاشی کردن لذت می برد نه از نتیجه نقاشی اش.

این لذت را با پرسیدن بیش از اندازه سوال “چی کشیدی” از او نگیریم.

Related posts