لیست مراکز کاردرمانی البرز:وقتی کودک رازهای خانواده را مطرح می‌کند

لیست مراکز کاردرمانی البرز:وقتی کودک رازهای خانواده را مطرح می‌کند

وقتی کودک رازهای خانواده را مطرح می‌کند واکنش شدید نشان ندهید بلکه او را از جمع بیرون ببرید و او را از نظر خودتان مطلع کنید؛ مثلا بگویید: «من خیلی ناراحت می‌شوم وقتی مسائل خصوصی زندگیمان جلوی بقیه مطرح می‌شود» یا در‌‌ همان موقع با یک نگاه جدی (بدون هیچ صحبتی) برای چند ثانیه به او نگاه کنید.

Related posts