كينيك كاردرماني در هشتگرد 09121623463:سن اسکلتی

سن اسکلتی

سن اسکلتی  سن زیستی اسکلت در حال رشد را نشان می دهد. سن اسکلتی را می توان به طور دقیق به وسیله پرتو نگاری از استخوان های دست تعیین کرد. این روش سنجش سن بیولوژیکی  غالبا در تحقیقات آزمایشگاهی استفاده می شود

Related posts

Leave a Comment