بهترین مرکز تخصصی توانبخشی کرج: مشکلات همراه با ماکروسفالی

بهترین مرکز تخصصی توانبخشی کرج: مشکلات همراه با ماکروسفالی

بروز ماکروسفالی خود سبب ایجاد مشکلات دیگری در فرد می شود. وجود فشار در جمجمه و رشد بیش از آن می تواند سبب تحت فشار قرار دادن ساقه ی مغز شود. در این صورت باید از طریق عمل جراحی فشار را از روی ساقه ی مغز برداشت. از دیگر مشکلات می توان به صرع و مشکلات عصبی اشاره کرد

Related posts