بهترین مرکز تخصصی توانبخشی کرج: محروميت زمانمند چيست؟

بهترین مرکز تخصصی توانبخشی کرج: محروميت زمانمند چيست؟

«محروميت زمان مند» به عنوان يک روش تربيتي عبارت است از: يک وفقه مختصر در فعاليتهاي كودک شما.
محروميت زمان مند، يعني گذاشتن كودک در يك مكان كسل كننده و ملال آور بلافاصله پس از اينكه رفتار بدي را از خود نشان ميدهد. كودک تا زماني كه زنگ ساعت يا زمانسنج پايان زمان محروميت او را نشان ميدهد، بايد در آنجا بماند. مدت زمان قرار گرفتن كودک در محروميت زمان مند، يک دقيقه به ازاي هر سال سن اوست.
محروميت زمانمند به معناي محروم كردن كودک از پاداشها، تقويتها، توجه و فعاليتهاي جالب براي او است. شما سريعا كودكتان را از تقويت يا موقعيت لذت بخشي كه سوء رفتار در آن موقعيت بروز كرده است دور ساخته و او را در يک مكان ساكت و كسل كننده كه اصلا براي او تقويت كننده يا لذت بخش نیست قرار می دهید .
#محرومیت_زمانمند #فرزند_پروری

Related posts