بهترین مرکز تخصصی توانبخشی کرج: برای کم کردن خشنونت کودکان:

بهترین مرکز تخصصی توانبخشی کرج: برای کم کردن خشنونت کودکان

🔸سعی کنید که محدودیت هایی برای کنترل پرخاشگری وضع کنید و آنها را به اطلاع کودک برسانید.
🔸همدلی را افزایش دهید.

🔸آگاهی کودک را نسبت به رنجی که بر اثر پرخاشگری او در افراد یا حیوانات به وجود می آید، افزایش دهید.
🔸رفتارهایی را که مغایر با رفتار پرخاشگرانه است، تقویت کنید.

🔸به جای کودک پرخاشگر، به کودکی که به وی پرخاش شده توجه کنید.
🔸اگر قرار است کودک به دلیل رفتار خشونت آمیزش تنبیه شود، بهتر است به طریقی باشد که منجر به حمله انتقامی و تلافی جویانه از طرف کودک نشود.

🔸فرصت تخلیه هیجانات را برای کودک فراهم کنید.
🔸برای مهارِ رفتار کودکان، فنون محروم سازی ممکن است تا حدودی مفید واقع شود.
#خشم #فرزند_پروری

Related posts