بهترین مرکز تخصصی توانبخشی در کرج:چه زمانی به فرزندم « نه » بگویم ؟

بهترین مرکز تخصصی توانبخشی در کرج:چه زمانی به فرزندم « نه » بگویم ؟

از دو معیار می توانید برای تشخیص زمان مناسب برای “نه گفتن” استفاده کنید:
◻️ نیاز
◻️ نظم

اگر تشخیص دادید که خواسته ی کودک مورد نیاز نیست یا نظم و توافق های قبلی را بهم‌ می زند، از آن لحظه باید در “نه” خود قاطع و محکم باشید.

مراقب باشید در تله ی دلسوزی، چانه زنی ها، التماس ها و قول دادن های کودک نیافتید .

Related posts