بهترین مرکزتخصصی توانبخشی در کرج:🌺هدف روش آموزشی تیچ چیست؟

 

بهترین مرکزتخصصی توانبخشی در کرج:🌺هدف روش آموزشی تیچ چیست؟

👈هدف اولیه و نخستین برنامه تیچ ارایه ی حمایت و آماده سازی کودکان دارای اتیسم و سایر اختلالات مرتبط با آن به منظور انجام فعالیت های مؤثر در خانه، مدرسه و جامعه توصیف شده است.
👈تاکید برنامه ی آموزشی تیچ بر رشد فردی و برنامه ی خانواده محور بر اساس ویژگی ها و پرونده های یادگیری هر کودک دارای اتیسم، به جای استفاده از یک برنامه ی درسی استاندارد است

👈درحقیقت هدف اصلی تیچ تبدیل اطلاعات صوتی به اطلاعات بصری می باشد.تا یادگیری در افراد دارای اتیسم افزایش یابد.
🌺مهمترین ویژگی روش تیچ چیست؟

👈با استفاده تیچ مشخص می شود که چه روی می دهد و توالی آن رویداد چگونه است.برنامه ها به افراد کمک می کند تا بتوانند اتفاقاتی را که در طی روز پیش خواهند آمد را پیش بینی کند.بنابراین برنامه ها کمک خواهند کرد تا آنچه که پیش خواهند آمد،ترتیب حوادث و نحوه ی انتقال از فعالیتی به فعالیت دیگر برای فرد قابل درک باشد و در نهایت به افزایش میزان انعطاف وی منتهی می شود.

🌺روش آموزشی تیچ چه کارایی دارد؟

👈بر اساس تحقیقات موجود مبنی بر وجود برتری در توانایی ادراک بصری افراد دارای اتیسم در مقایسه با ناتوانی و ضعف این افراد در پردازش و درک محرک های شنیداری، برنامه ی تیچ سعی دارد به کودک دارای اتیسم با استفاده از تصویر نشان دهد چه فعالیت هایی در چه توالی روی می دهند.

🌺نقش والدین درپیشبرد این روش چگونه است؟

👈والدین می توانند پس از اینکه آموزش های لازم را از مربیان که در حوزه ی تیچ فعالیت می کنند دریافت کردند.این روش را در خانه به اجرا درآورند.

Related posts