بهترین مرکزتخصصی توانبخشی در کرج:حس آمیزی در افراد

بهترین مرکزتخصصی توانبخشی در کرج:حس آمیزی در افراد

ک
حس آمیزی در افراد
@goftardarmaniiran

حس‌آمیزیSynesthesiaشرایطی عصب‌شناختی است که در آن تحریک یک گذرگاه حسی یا شناختی به تجربه‌ای خود به خود و بی‌اختیار در یک گذرگاه حسی یا شناختی دیگر می‌انجامد. به عبارت دیگر سینستزیا یک وضعیت ادراکی است که در آن تحریک یک حس موجب راه اندازی و برانگیختگی غیر ارادی و اتوماتیک حسی دیگر می شود.
به طور ساده سینستزیا به این معناست که وقتی یکی از حواس یا قسمتی از آن فعال می شود یکی دیگر از حواس نامربوط و یا قسمتی از آن نیز به طور هم زمان فعال می شود .به طور مثال وقتی شخص یک صدا را می شنود بلافاصله یک رنگ یا فرم را در ” چشم ذهن ” خود می بیند. به این افراد سینستت می گویند.
سینستزیا ممکن است میان ترکیبی از حس ها و یا حتی مسیرهای شناختی رخ دهد.
سنستزیا پدیده ای کاملاً غیر ارادی است، شخص نیازی ندارد به طور آگاهانه از حس دومش استفاده کند. این تجربه به تنهایی و در پاسخ به یک محرک حاصل می شود. در نتیجه فرد نمی تواند آن را کنترل کند. هم چنین سینستزیا بسیار پایدار است و در سنین کم شکل گرفته و با گذر زمان تغییر نمی کند. از سویی دیگر به گفته برخی دانشمندان این توانایی ژنتیکی است و نمی توان آن را نوعی اختلال نامید. چون این توانایی فرد را از انجام کارهای خود باز نمی دارد. دانشمندان معتقدند که حواس این افراد با هم ادغام شده و با تحریک یکی از حواس پنج گانه آنها، حس دیگر هم تحریک می شود.
@goftardarmaniiran

Related posts