کلینیک کار درمانی در ابیک 09121623463:حرکت

حرکت

هرگونه تغییر قابل مشاهده در وضعیت اجزای بدن را حرکت می گویند  مثل حرکت خم کردن  باز کردن و….

Related posts

Leave a Comment