کلینیک کار درمانی در ابیک 09121623463:الگوی حرکت

الگوی حرکت

الگوی حرکت یه رشته حرکات سازمان یافته و مرتبط به هم است.به هم است. به طور خاص الگوی حرکت به نحو ه ی اجرای یک الگوی حرکت بنیادی اشاره  می کند  مثل الگوی پرتاب از بالای شانه  الگوی پرتاب از پهلو  الگو ی پرتاب از پایین و….  .

Related posts

Leave a Comment