کلینیک کار درمانی در ابیک 09121623463:الگوی حرکت

الگوی حرکت الگوی حرکت یه رشته حرکات سازمان یافته و مرتبط به هم است.به هم است. به طور خاص الگوی حرکت به نحو ه ی اجرای یک الگوی حرکت بنیادی اشاره  می کند  مثل الگوی پرتاب از بالای شانه  الگوی پرتاب از پهلو  الگو ی پرتاب از پایین و….  .

Read More

کلینیک کار درمانی در ابیک 09121623463:حرکتی

حرکتی واژه ی حرکتی به جنبه هایی از حرکت اشاره می کند که به طور  مستقیم قابل مشاهده نیست مثل  فرایندهای عصبی _عضلانی فرایند های درونی حرکت یا عوامل زیر بنایی اثر گذار بر حرکت .گاهی اوقات ازاین واژه برای توصیف حوزه های مطالعاتی خاص به صورت پسوند استفاده می شود مثل کنترل حرکتی یادگیری  رشد حرکتی و…. 

Read More

کلینیک کار درمانی در ابیک 09121623463:حرکت

حرکت هرگونه تغییر قابل مشاهده در وضعیت اجزای بدن را حرکت می گویند  مثل حرکت خم کردن  باز کردن و….

Read More

کلینیک کار درمانی در ابیک 09121623463:رشد

رشد رشد واژه ای عمومی و کلی تر از واژه های بالاست و به کلیه ی تغییرات کمی (ساختاری )و کیفی (عملکردی )و تغییرات مثبت (پیشرونده) یا منفی (پسرونده) در طول عمر از زمان لقاح تا مرگ اشاره می کند  به عبارت دیگر رشد فرایندی متوالی مداوم و وابسته به سن است که نمو  بالیدگی و سالمندی رادر بر می گیرد. تغییرات رشدی دارای ویژگی های زیر می باشند 1-کمی یا کیفی هستند. 2-متوالی می باشند وبا ترتیبی تقریبا قابل پیش بینی ایجاد می شوند. 3-جمع پذیرند بدین معنی که…

Read More

کلینیک کار درمانی در ابیک 09121623463:سالمندی یا پیر شدن

سالمندی یا پیر شدن سالمندی  فرایندی است که با گذشت زمان اتفاق افتاده ومنجر به تغییرات منفی ساختاری (کمی )و عملکردی (کیفی)در بدن سیستم ها بخش ها یا بافت های  مختلف بدن می شود.

Read More