بررسی شاخص کیفیت زندگی مرتبط با معلولیت صوت در بزرگسالان مبتلا به فلجی تارهای صوتی|گفتار توان گستر مارلیک

بررسی شاخص کیفیت زندگی مرتبط با معلولیت صوت در بزرگسالان مبتلا به فلجی تارهای صوتی|گفتار توان گستر مارلیک

 

سرکار خانم حمیده قائمی )نویسنده مسئول(

هدف : ابزارهای متعددی به منظور بررسی تأثیر اختلال صوت بر ابعاد مختلف جسمی، روانی و اجتماعی بیماران طراحی شده است که از جمله

آنها می توان به شاخص معلولیت صوت (Voice Handicap Index-34; VHI) اشاره کرد در بیماران فلجی تارهای صوتی ،

صوت بیشتر از دیگر زیر سیستمهای گفتار تحت تاثیر قرار می گیرد هدف ما در این پژوهش بررسی کیفیت زندگی در افراد فلجی

تارهای صوتی با ابزار شاخص معلولیت صوت می باشد  روش بررسی : 93 سال بود زمان نمونه گیری – نمونه از 34 نفر که شامل 2 نفر مرد و 3 نفر زن بود، تشکیل می شد سن بیماران نیز در محدوده سنی 11

از ابتدای تیرماه تا 31 مرداد ماه 3329 و محل آن کلینیکهای گفتار درمانی شهر مشهد بود پس از تکمیل نسخه فارسی پرسشنامه توسط

بیماران اطلاعات با استفاده از نرم افزار SPSS و با استفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل آماری

قرارگرفت  یافته ها : ضریب همبستگی پیرسون بین زیرآزمون حیطه های عملکردی و عاطفی 09004 ، بین زیرآزمون حیطه های عملکردی و جسمی 19304 و

بین زیرآزمون حیطه های جسمی و عاطفی 66204 بود در مطالعه حاضر ارتباط بین زیرآزمون حیطه های عملکردی – عاطفی متوسط،

زیرآزمون حیطه های جسمی – عاطفی قوی و حیطه های عملکردی – جسمی بسیار قوی ارزیابی گردید  نتیجه گیری : تأثیر معلولیت ناشی از اختلالات صوت به طور عمده از فردی به فرد دیگر متفاوت است و به عواملی مانند شغل، محیط زندگی و کار،

واکنش اطرافیان به کیفیت اختلال صوت و شخصیت کلی فرد مرتبط می باشد اختلال صوت در افراد مبتلا به فلجی تارهای صوتی در

کاهش کیفیت زندگی آنها تاثیر بسزایی دارد ارزیابی های بیمار محوری مانند برای ارزیابی بیماران مبتلا به فلجی تارهای صوتی در

کنار دیگر ارزیابی های گفتاری توصیه می شود


behtarinalborz.ir
goftardarmanionline.ir
googleimage.ir
hamejaa.ir
medu-karaj.ir
siavashataee.ir
slpnews.ir
autismonline.ir
avalinkaraj.ir
behtarin-entekhab-karaj-siavashataee.ir
behtarinkaraj.ir
goftareravan.ir
google-map.ir
googlegame.ir
googlemovies.ir
karaj-medu.ir
kardarmanialborz.ir
kardarmanikaraj.ir
loknatclinic.ir
loknatshekan.ir
siavashataee.com
goftardarmani.com
neurofeedbackalborz.ir
otalborz.ir
otkaraj.ir
pff-rhs.ir
pooyesh-dar-goftardarmani-karaj.ir
pooyesh-dar-kardarmani-karaj.ir
siavash-ataee.ir
slpkaraj.ir
slponline.ir
speech-therapy.ir
tjhvnvlhkd.ir

Related posts