G- حرکت داخل خانه- مسافت/ سرعت

 

G- حرکت داخل خانه- مسافت/ سرعت

H- حرکت درخانه- کشیدن وحمل کردن اشیاء

I- حرکت درفضای باز- روش های مختلف

J – حرکت درفضای باز- براساس مسافت / سرعت

K- حرکت در فضای باز- سطوح خارجی

L- بالا رفتن از پله ها

M- پایین آمدن از پله ها

کودک لباس های کوچک را با گیره به بند وصل می کند.

از طریق یک بازی ساده و جذاب کودک مهارت های دستی اش را پرورش می دهد.

Related posts