6. طبقه بندی

 

  1. طبقه بندی

کودکان اشیا را از نظر شکل، اندازه و رنگ گروه بندی یا طبقه بندی می کنند. این اشیا را می توانند داخل یک ظرف یا جعبه قرار دهند. آن ها می توانند سیب زمینی، سکه، دکمه، لوبیا و غیره را برای این کار مورد استفاده قرار دهند.

  1. جور کردن اشکال هندسی

اشکالی را که بر روی کارت ترسیم شده اند تهیه کنید و به کودکان بگویید که در این بازی لازم است این گونه اشکال جور شوند. کوزه هایی را در اندازه های مختلف و یا درپوش های متفاوت تهیه کنید، درپوش ها را قاطی کنید و از کودکان بخواهید که درپوش ها را با کوزه ها جور کنند.

  1. دومینوها

یک نوع از بازی دومینو را با ساختن مجموعه ای از کارت ها با استفاده از کاغذ سنباده، نمد، برچسب ترتیب دهید. از کودکان بخواهید که کارت ها را با یکدیگر جور کنند. بر روی این کارت ها اشکال، حروف و اعد

اد قرار دارند. از کودکان خواسته می شود با دومینوها به این ترتیب بازی کنند که انتهای قطعه ی دومینوی خود را به انتهای هر

Related posts