3 : فرم تکمیل شده کمیسیون پزشکی پزشکی شهرستان و در صورت نیاز نظریه تخصصی و پاراکلینیکی

 

3 : فرم تکمیل شده کمیسیون پزشکی پزشکی شهرستان و در صورت نیاز نظریه تخصصی و پاراکلینیکی

4 : گزارش مددکاری از وضعیت اقتصادی ،اجتماعی خانوار

5 : دوقطعه عکس

6 : تصویر کارت بانکی حساب جام به نام توانخواه یا سرپرست قانونی وی

#مرحله_چهاردست_و_پا

قسمت ششم

بعد از اینکه فرزند شما توانایی نشستن بصورت دوزانو را با کمک وزن اندازی روی دست ها کسب کرد

و بعد از آن موفق به جدایی نسبی باسن از مچ پا گردید

اکنون میبایست او را تشویق کنید تا با کمک عضلات کمر دست ها را از زمین بلند کرده و بلافاصله روی زمین سر جای اول بگذارد

Related posts