کلینیک کاردرمانی تخصصی کرج # نوع پيچيده (Complex)

 

2) نوع پيچيده (Complex) :

در اين نوع درگيري در ساير قسمتهاي سيستم عصبي ( تشنج، دمانس، آميوتروفي و نوروپاتي محيطي) وجود دارد يا همراه با گرفتاري دستگاههاي ديگر بدن مثل اندوكرينوپاتي است.

تقسيم بندي ژنتيك در مرحله اول براساس نحوه وراثت است و سپس لوكوس كروموزومي و اگر ژن آن شناخته شده باشد در انتها قرار مي‌گيرد.

نام‌گذاري لوكوسهاي ژنتيكي با

(Spastic Gait)

SPG

مشخص مي شود كه بدنبال آن عدد قرار مي‌گيرد كه بر اساس زمان كشف ژن مربوطه است‌: مثلاٌ اولين لوكوس شناخته شده SPG1 است كه در سال 2003 توسط فينك كشف شد

Related posts