2- ضعف حافظه دیداری :

 

2- ضعف حافظه دیداری :

کودک به خوبی قادرنیست تصویر حرف مورد نظر را به خاطر آورد.و درنتیجه درصداها و حروفی ک صدا و تلفظ آنها مثل هم است دچار مشکل می شوند

مثل:انواع (ث-س-ص)  ثریا=سریا   صدا=سدا

 

-انواع (ت-ط)  طوطی=توتی    حتّی=حتّا

ـ انواع (اِ  ِـه)  اِمام =عِمام     عَلّت= اِلّت

ـ انواع (ح ـ ـهـ)    خوش حال=خوش هال    همیشه = حمیشه

ـ انواع(ز   ض  ظ  ذ)     مریض=  مریض    ناظم=ناضم      گذشته= گزشته

ـ انواع ( غ   ق)      ورق= ورغ   کاغذ = کاقذ

Related posts