15- تاخیر درتکلم .

 

15- تاخیر درتکلم .

16- فقر یا نارسایی آموزش .

17- اشکال در تبدیل و انتقال ادراک حس دیداری به حرکتی .

18-  خطا در ادراک دیداری واژه ها

19- عدم هماهنگی کلی بدن .

#معرفی_اصطلاحات

#مغز_اعصاب

📌اصطلاحات رایج در” مغز و اعصاب ”

🔴قسمت اول🔴

Related posts