کلینیک کاردرمانی تخصصی کرج #ﻣﻐﺰ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﺩﻳﺪ ﺳﻪ ﺑﻌﺪﻱ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻩ ﺑﻪ ﺍﺟﺴﺎﻡ ﻭﺍﻗﻌﻲﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻲ ﺩﻫﻨﺪ . ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮ ﺍﺟﺴﺎﻡ ﺭﺍ ﺩﻭ ﺑﻌﺪﻱ ﻭتخﺖ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ

 

ﻣﻐﺰ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﺩﻳﺪ ﺳﻪ ﺑﻌﺪﻱ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻩ ﺑﻪ ﺍﺟﺴﺎﻡ ﻭﺍﻗﻌﻲﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻲ ﺩﻫﻨﺪ . ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮ ﺍﺟﺴﺎﻡ ﺭﺍ ﺩﻭ ﺑﻌﺪﻱ ﻭتخﺖ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ

مالتیپل اپی فیزیال دیسپلازیا

(به انگلیسی: Multiple epiphyseal dysplasia)

یک بیماری وراثتی نادر که به شکل بی نظمی استخوانی در هر ۱ از ۱۰٫۰۰۰ کودک متولد شده نمایان می‌شود.[۱]

این بیماری برانتهای استخوانهای در حال رشد اثر می‌گذارد و استخوانهای که رشد می‌کند و بلندمی‌شوند گرفتار این بیماری شده و فرایند تبدیل غضروف به استخوان (OSSIFICATION) را مختل می‌کند.

در فرایند رشد غضروفها باجمع کردن مواد معدنی از بدن سخت و محکم می‌شونداین فرایند در این بیماری ناقص می‌باشد. مالتیپل اپی فیزیال دیسپلازیا دارای طیفی از بی نظمیهای استخوانی می‌باشد که بیشتر عامل وراثتی غیرجنسی دارد بهرحال این بیماری یک فرم استخوانی غیر بازگشتی غیر جنسی می‌باشد که مربوط به ژنهای همبسته شامل ATR3 COL9A2,COL9A3,COMP می‌باشد بچه‌های با MED دردهای مفصلی و خستگی را بعد از هر فعالیت بدنی تحمل می‌کنند. اشه‌های X بی نظمی استخوانی رانشان می‌دهد که بشتر در مفصل هیپ و زانو پدیدار می‌شود. راه رفتن اردک وار از علایم این بیماریست که پیشرفت می‌کند ستون فقرات سالم و نرمال هستند اما ممکن است دارای دفرمیتی باشند. این بیماران در بزرگسالی

Related posts