۳-روی یک کارت ۴-۳ کلمه بنویسید تا کودک ببیند سپس از او بخواهید که حروفی را که دیده است به ترتیب بیان کند

 

۳-روی یک کارت ۴-۳ کلمه بنویسید تا کودک ببیند سپس از او بخواهید که حروفی را که دیده است به ترتیب بیان کند

#مرحله_چهاردست_و_پا

قسمت هشتم

امیدواریم تمرینات ارائه شده در بخش های قبل تا امروز حداقل هایی را در جهت تقویت دست ها قرارگرفتن نسبی در وضعیت و در حالت خوش بینانه منجر به حرکت دست و پای مخالف در چهاردست و پا رفتن با حمایت کرولر یا ملافه ؛شده باشد

حداقل دستاوردی که میبایست تا کنون کسب نموده باشید ماندن در حالت چهاردست و پا به مدت چند ثانیه و حد اکثر دستاوردتان ماندن به مدت چند دقیقه و تلاش در حرکت به جلو و عقب و نیز جابجایی طرفی کودک به صورت تغییر وزن اندازی به سمت چپ و راست میباشد

اگر فرض را بر کسب حداقل بگذاریم یعنی حفظ وضعیت به مدت چند ثانیه از این به بعد مراحل پیشنهادی بصورت زیر میباشد

افزایش زمان حفظ وضعیت با شمارش تا یک دقیقه

تشویق کودک به چرخاندن سر به چپ و راست بدون افتادن و تغییر حالت چهاردست و پا

Related posts