یا ناتوانی در اندام فوقانی، مهارت های دستی تحت الشعاع قرار می گیرند و کودک فرصت کمتری برای کسب اطلاعات حسی

 

یا ناتوانی در اندام فوقانی، مهارت های دستی تحت الشعاع قرار می گیرند و کودک فرصت کمتری برای کسب اطلاعات حسی از محیط و دستیابی به تجربه هایی در زمینه عملکرد متقابل با محیط اطراف خواهد داشت.

دلیل عملکرد گسترده دست و اهمیت مهارت های دستی متخصص کاردرمانی در ارزیابی رشدی کودکان برای عملکرد ظریف دست اعتبار ویژه ای قائل است.

مهارت های دستی و اجزاء مرتبط با آن

دست زمانی به عنوان عضوی موثر در انجام فعالیت ها به ویژه مهارت های روزمره زندگی مدنظر قرار می گیرد که بتواند اولا تحت تأثیر تحریکات لمسی متفاوت قرار گیرد و ثانیا پیام های حسی را دریافت نماید.

 

ارتباط  مهارت های دستی، کنترل وضعیت تنه و ادراک بینایی برای انجام یک مهارت ضروری است.

الگوهای اصلی تشکیل دهنده مهارت دستی عبارتند از:

Related posts