کلینیک کاردرمانی تخصصی کرج #کودکان پسر بیشتر از کودکان دختر با بازی های ساختنی سرگرم می شوند و کودکان دختر بیشتر تمایل به انتخاب و بازی با

 

کودکان پسر بیشتر از کودکان دختر با بازی های ساختنی سرگرم می شوند و کودکان دختر بیشتر تمایل به انتخاب و بازی با

الف ـ انتقال از انگشت به کف دست

ـ بیرون آوردن یک سکه پول از داخل کیف پول

ـ پنهان کردن یک سکه در دست (بازی شعبده بازی)

ـ مچاله کردن کاغذ

ب ـ انتقال از انگشتان به کف دست همراه با ثبات

ـ بیرون آوردن دو یا چند سکه از داخل کیف پول

ـ جدا کردن دو با چند براده آهن از یک آهنربا (هربار یک براده آهن)

ـ بلند کردن میله های چوبی با گیره های کاغذ (هربار یک عدد) و نگه داشتن دو یا چند عدد آنها در دست در یک زمان

Related posts