کردن کلمات استفاده کنید.

 

کردن کلمات استفاده کنید.

#تست_PEDI

مخفف( Pediatric Evaluation of Disability Inventory (PEDI می باشد

یک ابزارارزیابی عملکرد درکودکان با ناتوانی درسنین 6 ماهگی تا 5/7 سالگی می باشد این تست هم عملکرد وهم قابلیت کودک را با توجه به این 3 بخش ارزیابی میکند

1- self-care 2- mobility 3- social function

که این 3 بخش بر3 اساس نمره دهی می شود

1- مهارت های عملکردی 2- کمک مراقب 3- تغییرات در جهت کمک به کودک.

این تست در کشور های امریکا ، نروژ، اسلوونی ، سوئد هنجاریابی شده است بعد از هنجاریابی شدن در کودکان سالم ، می

Related posts