کانال کاردرمانی گام نو را به دوستان خود معرفی نمایید

 

کانال کاردرمانی گام نو را به دوستان خود معرفی نمایید

#رشد_مهارتهای_دستی

دست را رابط بین عقل و محیط می دانند.

هر درجه از ناتوانی دست  فرصت کسب اطلاعات از محیط را کاهش می دهد.

اهمیت دست :

عملکرد اجرائی

و عملکرد درکی

به عنوان یک عضو اجرائی دست برای انجام فعالیت های روزمره نظیر بستن بند کفش ها یا بستن دکمه به کار می رود.

به عنوان یک عضو درکی، دست جستجو و پردازش می کند. این دو عملکرد به صورت تنگاتنگی در ارتباط با یکدیگرند.

Related posts