کلینیک کاردرمانی تخصصی کرج #يك ژن مسوول HSP همزمان يا به صورت مجزا علائم نوروپاتي محيطي و آتاكسي هاي ارثي را بيان مي كند.

 

يك ژن مسوول HSP همزمان يا به صورت مجزا علائم نوروپاتي محيطي و آتاكسي هاي ارثي را بيان مي كند.

براي مثال ژن (Seipin) BSCL2 يك ژن سازنده غشاء پروتئيني اينتگرال در رتيكولوم اندوپلاسميك است كه موتاسيون اين ژن طيفي از بيماريها از جمله SPG17، CMT Type2 و distal hereditary motor neuropathy type V را نمايان مي‌سازد.

تقسيم‌بندي HSP هنوز خيلي دقيق نيست و در آينده مسلما با شناخت بيشتري كه از ژنهاي مسئول آن به دست خواهد آمد تقسيم‌بندي‌هاي جديدي بر اساس ژنتيك مولكولي و عملكرد پروتئين‌ها ابداع خواهد شد.

#مضرات_تماشای_تلویزیون

تحقیقات ﺩﺭ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﻣﺮﻳﻜﺎ ‏(ﺍﻱ ﺍﻱ ﭘﻲ‏)ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﺷﺎﻱ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻥ ﺩﺭ ﻛﻮﺩﻛﻲ

ﺧﻄﺮ ﺍﺑﺘﻼﻱﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺑﻴﺶ ﻓﻌﺎﻟﻲ ﻭ ﻋﺪﻡ ﺗﻮﺟﻪ ﻭ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺩﺭ ﺳﺎﻟﻬﺎﻱ

ﺑﻌﺪﻱ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺭﺍ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﻴﺪﻫﺪ . ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻴﺪﻫﺪ ﺍﻳﻦآﺳﻴﺐ ﺍﺯ ﺳﻦ ٧ ﺳﺎﻟﮕﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﺍﺳﺖ.

Related posts