و تفکر کند وحدس های خود را در مورد شیئ مورد نظر بگوید.

 

و تفکر کند وحدس های خود را در مورد شیئ مورد نظر بگوید.

فعالیت های

#ادراک_دیداری

توانایی های ادراک بینایی برای یادگیری تحصیلی ضروری هستند. مهارت های خوب در تمیز دیداری پیش بینی کننده ی نیرومندی برای پیشرفت خواندن در پایه اول تحصیلی است. کودکانی که می توانند حروف و اعداد را بخوانند، از اشکال هندسی کپی می کنند و کلمات را جور نمایند، در پایه اول به خوبی می توانند در خواندن پیشرفت کنند ( لرنر، 1997 ).

  1. ایجاد طرح از طریق میخ بر روی تخته

در این تمرین از میخ های رنگی استفاده می کنند، کودکان با میخ از روی مدل دیداری که به وسیله ی معلم ساخته شده است، اشکال هندسی رنگی درست می کنند.

  1. کف پوش یا آجر

Related posts