وقوع حرکات اسپاسودیک ، بی هدف ، نامنظم و ناهماهنگ ، تنه ، اندامهای انتهایی و حالت در هم کشیده چهره را گویند .

 

وقوع حرکات اسپاسودیک ، بی هدف ، نامنظم و ناهماهنگ ، تنه ، اندامهای انتهایی و حالت در هم کشیده چهره را گویند .

 

تشنج ” seizures ”

تخلیه ناگهانی و غیرطبیعی بار الکتریکی در قشر مغز

اسپاستیسیتی :”spasticity”

افزایش غیر طبیعی تون عضلانی که باعث می شود عضلات در مقابل کشیدگی مقاومت کنند .

ورتیگو “vertigo”

نوعی خطای حسی مبنی بر داشتن حرکت چرخشی و دورانی

حمله ی سمپاتیکی ” sympatetic storming “

Related posts