ها را بسته و دستها را باز می کند . عدم توانایی بیمار در حفظ وضعیت خود که به شکل تلوتلو خوردن یا نوسان داشتن بروز

 

ها را بسته و دستها را باز می کند . عدم توانایی بیمار در حفظ وضعیت خود که به شکل تلوتلو خوردن یا نوسان داشتن بروز می کند ، تست را مثبت خواهد کرد .

#معرفی_اصطلاحات

#مغز_اعصاب

📌اصطلاحات مغز_اعصاب

🔴قسمت دوم🔴

همی پلژی : “Hemiplegia”

فلج یک دست و یک پا ، در یک طرف بدن

پاراپلژی :”paraplegia”

Related posts